Under construction ...

Comments and questions can be mailed to the author

Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Mar 15, 2013Hungary & CroatiaBibliography.

1. 1657-1740. Evi Törvényczikkek (Budapest : Franklin-Tarsulat, 1900) [Magyar törvénytár, 1000-1895; Corpus Juris Hungarici].
2. 1740-1835. Evi Törvényczikkek (Budapest : Franklin-Tarsulat, 1901) [Magyar törvénytár, 1000-1895; Corpus Juris Hungarici].
3. 1836-1868. Evi Törvényczikkek (Budapest : Franklin-Tarsulat, 1896) [Magyar törvénytár, 1000-1895; Corpus Juris Hungarici].
4. Bocek, Antonin; Chytil, Josef; Chlumecky, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : ex typographia Aloysii Skarnitzl, 1836-1903).
5. Wenzel, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus = Árpádkori új okmánytár (Pest : Eggenberger Ferdinánd Akademiai, 1860-1874) [Monumenta Hungariae historica].
6. Dezsö, Markus. Werböczy István Harmaskönyve (1897) [Corpus Juris Hungarici].
7. Nagy, Imre; Nagy, Gyula. Codex diplomaticus hungaricus andegavensis = Anjoukori okmánytár (Budapest : A Magyar tudományos akadémia, 1878-).
8. Sbirka pramenu prava mestskeho kralovstvi ceskeho / Codex juris municipalis regni Bohemiae (1886-).
9. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae = Diplomatièki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (Zagreb).
10. Thallóczy, Lajos; Barabás, Samu. Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus = A Frangepán család oklevéltára (Budapest : A Magyar Tud. Akadémia, 1910-) [Monumenta Hungariae historica; I. Diplomataria; 35, 38].
11. Acta in Archivo Varsoviensi Actorum Veterum ad coniunctiones Polono-Hungaricas annorum 1526-1541.
12. Zakrzewski, Ignacy; Piekosinski, Franciszek. Codex diplomaticus Majoris Poloni? documenta = Kodex Dyplomatyczny Wielkopolski (Poznaniae : sumptibus Bibliothecae kornicensis, 1877-1989).
13. Monti, Gennaro Maria. La dominazione angioina in Piemonte (Torino : 1930).
14. Lukinich, Imre. Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum (Budapest : 1941).
15. Kukuljevic Sakcinski, Ivan. Jura regni Croati?, Dalmati? & Slavoni?. Cum privilegiis, libertatibus, articulis et constitutionibus diaetarum seu generalium congregationum ejusdem regni ... (Zagreb : Ljudevit Gaj, 1861-1862).
16. Reizner, János. Szeged története (Szeged : 1899-1900).
17. Buchon, Jean Alexandre C. Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs français jusqu'? la conqu?te des Turcs (Paris : Verdi?re, 1826; Nouvelle édition).
18. Tkalcic, Ivan Kristitelj; Laszowski, Emilije. Monumenta historica civitatis Zagrabiae. Povijesni spomenici grada Zagreba (1894).
19. Wenzel, Gusztáv. Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. = Acta extera Andegavensia (Budapest : A M. Tud. Akademia könyvkiado-hivatalaban, 3 vols, 1874-1876) [Monumenta Hungariae historica].
20. Palm, Hermann. Acta publica : Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände (Breslau : Max, 1865-1906).
21. Gyüjteménye a' magyarország számára kibocsájtott legfelsöbb manifestumok és szózatoknak.
22. Thalloczy, Lajos. Codex diplomaticus comitum de Balgay (Budapest : 1897) [Monumenta Hungariae historica, XXVIII].
23. Laszowski, Emilija. Povijesni spomenici plem. opæine Turopolja (Zagreb) [Monumenta historica nobilis communitatis Turopolje].
24. Nilles, Nicolaus. Symbolis ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris coronae S. Stephani exscripta (Innsbruck : F. Rauch, 1885) [Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, pars III].
25. Szádeczky, Lajos. Székely oklevéltár (Kolozsvár : 1872-).
26. Kemény, József; Kovács, István. Erdélyország történetei tára (Kolozsvár : Barra Gabor tulajdona, 1837-1845).
27. Kele, József. A Jász-Kunság megváltása (Budapest : Grill Károly Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése, 1903).
28. Palugyay, Imre. A Kapcsolt-Részek (Slavonia-Croatia) történelmi- s jog-viszonyai Magyar-Országhoz (Posony : Sieber H. örökösei, 1863).
29. Schlitter, Hanns. Die Reise des Papstes Pius VI. Nach Wien und sein Aufenthalt daselbst (Wien : 1892).
30. Palugyay, Imre. Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leirása (Pest).
31. Archiv für österreichische Geschichte (Wien).
32. Marsina, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (Bratislava : 1971-).
33. Kukuljeviæ-Sakcinski, Ivan. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku (Zagreb : Ljudevit Gaj, 1851-).
34. Thallóczy, Lajos; Áldásy, Antal. Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. 1198—1526 (Budapest : 1907) [Monumenta Hungariae historica; XXXIII].
35. Az 1910. év június hó 12-ére hirdetett Országgyûlés Fõrendiházának Irományai (Budapest).
36. Stadnicki, Kazimierz. Synowie Gedymina (Lwów : 1849-1853, 2 vols).
37. Kukuljeviæ Sakcinski, Ivan. Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari (Zagreb : A.Jakica, 1863).
38. Barabás, Samu. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de Szék = A Római szent birodalmi gróf Széki Teleki család Oklevéltára (Budapest : 1895-, 2 vols).
39. Czoernig, Karl (Freiherr) von. Ethnographie der Oesterreichischen monarchie (Wien : K.-K. Hof- und Staatsdruckerei, 1849-).
40. Muffat, Karl August. Correspondenzen und Aktenstücken zur Geschichte der politischen Verhältnisse der Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern zu König Johan von Ungern (München : 1857) [Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, Band IV].
41. Gachard, Louis-Prosper; Piot, Charles. Collection des voyages des souverains des Pays-Bas (Bruxelles : F. Hayez, 1874-1882, 4 vols).
42. Teutsch, Georg Daniel. Das Zehntrecht der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebengebürgen (Schässburg, : 1858).
43. Történelmi tár : Évnegyedes folyóirat (Budapest : 1878-).
44. Hetényi, János: Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejtôdésére és csinosbulására (Buda : 1841).
45. Fejér, György. Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae gubernatoris, argumentis criticis illustrata (Buda : 1844).
46. Hurmuzaki, Eudoxiu de. Documente privitoare la Istoria Românilor (Bucuresti).
47. Az Esztergomi Fökáptalan Fekvö: S Egyéb Birtokaira Vonatkozó Okmányok Tára (Pest : 1871).
48. Šuhaj, Mirko; Kušlan, Dragojlo. Spisi Saborski Sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od god. 1861 (Zagreb).
49. Fejér, Georgius. Jurium ac Libertatum Religionis et Ecclesiae Catholicae in regno Hungariae (Buda : 1847).
50. Starine [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti] (Zagreb).
51. Preyer, Johann N. Monographie der königlichen Freistadt Temesvár (Temesvár : 1853).
52. Kardos, Samu. Báró Wesselényi Miklós, élete és munkái (Budapest : Légrády testvérek, 1905).
53. Országgyûlés Képviselõházának Naplója (Pest).
54. Genealogicko-heraldický hlas (Martin : 1991-) [Slovenská genealogicko-heraldická spoloènos]..
55. Fejér, Georgius. Jurium ac Libertatum Religionis et Ecclesiae Catholicae in regno Hungariae partibusque adnexis codicillus diplomaticus (Buda : 1847).
56. Puºcariu, Ilarion. Metropolia românilor ortodocºi din Ungaria ºi Transilvania (Sibiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1900).
57. Teleki József (Gróf). Hunyadiak kora Magyarországon (Pesten).
58. Békefi, Remig. A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-Gotthárdi cziszterczi apátságok története (Pécsett : 1891-).
59. Vjestnik Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinskog Zemaljskog Arkiva (Zagreb).
60. Lacomblet, Theodor Joseph. Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden (Düsseldorf : J. Wolf, 1840-1858).
61. Nagy, Imre; Nagy Iván; Véghelyi, Dezsõ. Codes diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeõ = A zichi és vásonkeõi gr. Zichy család idõsb ágának Okmánytára (Pesten : 1871-).
62. Batthyány, Ignác. Leges ecclesiasticae Regni Hungariae et provinciarum ei adiacentium (Claudiopoli : 1785-).
63. Pauler, Tivadar. A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem története (Budapest : 1880-)
64. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Budapest : 1894-)
Geographical names.

Alsace -> Elsass (in France).
Biscay -> Vizcaya; Bizkaia (in the Basque Country, N Spain).
Blâmont -> Blankenberg; Albimontium (in Lorraine, France).
Bohemia / Czechia -> Böhmen; Csehország.
Bulgaria -> Bolgárország.
Burgundy -> Bourgogne (in Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, and Ni?vre, E France).
Burgundy Palatine -> Franche-Comté (in France).
Cattaro -> Kotor (Montenegro).
Cieszyn -> Tesin; Teschen (in Silesia, S Poland and in Czech Republic).
Croatia -> Hrvatska; Horvátország.
Cumania (the land of the Cumans) -> Kunország < The Cumans (Polovtsi, Kipchaks) were Turkish people that lived in the steppes of the Eastern Europe and Kazakhstan >.
Flanders -> Vlaanderen (in Belgium).
Ferrette -> Pfirt (in Haut-Rhin, NE France).
Habsburg (in Aargau, N Switzerland).
Hainaut / Hainault -> Henegouwen; Hennegau; Hinnot (in Wallonia, Belgium).
Hungary -> Magyarország; Ungarn.
Galicia-> Galich; Galiczia; Halics (in W Ukraine).
Gelderland -> Geldern (in the Netherlands).
Gorizia -> Goritia; Gorica; Gurize; Görz (in Friuli-Venezia Giulia, NE Italy).
Gradisca (d'Isonzo) -> Gardiscje; Gradisce; Gradiska (in Friuli-Venezia Giulia, NE Italy).
Kyburg (in Zurich, Switzerland).
Lodomeria -> Volodymyr / Wladimir-Volynsky (in Volhynia / Volyn / Wolyn, NW Ukraine).
Lorraine -> Lothringen; Lotharingia (France).
Lusatia -> Lausitz; Luzice; Luzicko; Luzyca (in Sachsen, SE Germany).
Mechelen / Mecheln -> Malines (in Belgium).
Moravia -> Morvai / Morvaország (in Czech Republic).
Oswiecin -> Auschwitz (in Silesia, Poland);
Portenau -> Portus Naonis; Pordenone (in Friuli-Venezia Giulia, NE Italy).
Ragusa -> Dubrovnik (in Croatia).
Rama / Ráma (in Bosnia and Herzegovina).
Silesia -> Schlesien; Slask (in Poland and in Czech Republic).
Slavonia -> Sclavonia; Tót (in Croatia).
Swabia -> Schwaben (in SW Germany and in Switzerland).
Transylvania -> Siebenbürgen; Erdély (in Romania).
Trent -> Trient, Trento (in Italy).
Tuscany -> Hetruria (in Italy).
Zara -> Zadar (in Croatia).


Chistian (First) names.

Andrew -> Andreas; András;
Charles -> Carolus / Karolus; Károly;
Emerich -> Imre;
Francis -> Franciscus; Ferenc;
George -> György;
John -> Johannes; János;
Joseph -> József;
Koloman -> Colomanus; Kálmán;
Ladislas -> Ladislaus; László;
Leopold -> Lipót;
Louis -> Ludovicus; Lajos; Ludwig; Ljudevit;
Matthias / Matthew -> Mátyás;
Maximilian -> Miksa;
Sigismund -> Sigismundus; Zsigmond;
Stephen -> Stephanus; István;
Wenceslas -> Venczel;


Hungary

Notes:

1. In 1410-1439, 1531-1608, 1612-1740, 1780-1806, the Kings of Hungary, in addition to their other titles, bore the titles of Head of the Holy Roman Empire (the Roman King / Emperor or in Latin, King / Emperor of the Romans).
2. Before 1519, when the Prince-Electors the Empire elected its Head, this person accepted the title of the Roman King, and after his coronation by a Roman Pope, he took the title of Emperor of the Romans.
Since 1519, persons elected as Heads of the Holy Roman Empire accepted the title of Emperor of the Romans immediately after their election.
After 1519, co-rulers of Emperors of the Romans bore the title of the King of the Romans.
3. Since 1509, the Heads of the Holy Roman Empire, also bore the title of King of Germany.
4. In 1531-1558, King Ferdinand I of Hungary, as his brother Charles V's co-ruler in the Empire, bore the title of the King of the Romans. Ferdinand accepted the title of Emperor of the Romans in 1558.
5. 1745-1780, Queen Mary-Theresa of Hungary, as the wife of Francis I, the Roman Emperor since 1745, bore the title of the Empress of the Romans.
After Francis' death, in 1765, their son Joseph II was elected Emperor of the Romans, and Mary-Theresa made him her co-ruler in Hungary, and other possessions.
6. Since 1757, the Kings of Hungary bore the title of "Apostolic King".

--- the 10th century-1102

King of Hungary;

(1075) [32: tomus I; p.53-54; Doc.# 58]
< Géza I (+1077), King of Hungary 1074 >
Ego Magnus, qui et Geisa, in primis Hungarorum dux, postea vero gracia dei rex consectratus,
Bele regis filius


--- 1102-1202

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama;

@ Added:

- [1102] Dalmatia, Croatia
Koloman (+1116), King of Hungary, united Croatia and Hungary (1102).

- Rama

@ Samples:

(1102) [15: pars 1; p.25; Doc.# XIX]
< Koloman (+1116), King of Hungary 1095, King of Croatia >
Colomanus, Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Chroatiae, Ramaeque rex

(1138) [32: tomus I; p.75; Doc.# 78]
< Béla II "Vak/ the Blind" (+1141), King of Hungary 1131 >
Bela secundum divinam disposicionem Hungarie, Crowacie et Dalmacie rex

(1183) [5: kötet 6; p.148; Doc.# 96]
Ego Bela tercius, secundi Geyesse Regis filius, Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rameque Rex

(1186) [5: kötet 6; p.164; Doc.# 104]
Ego Bela Tercius Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rameque Rex

(1192) [5: kötet 6; p.183; Doc.# 115]
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rameque Rex

(1198) [5: kötet 6; p.193; Doc.# 124]
< Emerich (+1204), King of Hungary 1196 >
Hemericus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rameque Rex


--- 1202-1205

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia;

@ Added:

- [1202] Serbia
Note: Stephen, Grand Zupan (Prince) of Serbia (Raska), was deposed with Hungarian aid by his brother Vukan, a ruler of Zeta. Vukan became Grand Zupan and recognized the Hungarian suzerainty (1202).

@ Samples:

(1205) [5: kötet 6; p.300; Doc.# 185]
< Andrew II (+1235), King of Hungary 1205 >
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruieque Rex


--- 1205-1236

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria;

@ Added:

- Galicia, Lodomeria
Note. After Roman, Prince of Galicia and Volodymyr-Volynsky (Lodomeria), died in a battle against the Poles, Anna Angelos, his widow, asked his ally King Andrew II of Hungary, to protect her young sons, Daniel and Basil, against their enemies (1205). King Andrew II became a guardian of the young princes and their land. He considered himself as overlord of Galicia and Volodymyr-Volynsky, and his army entereded important cities of the land.

@ Samples:

(1206) [5: kötet 6; p.307; Doc.# 191]
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex

(1211) [5: kötet 6; p.348; Doc.# 213]
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex

(1222) [5: kötet 6; p.408; Doc.# 255]
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerieque Rex

(1228) [5: kötet 6; p.454; Doc.# 289]
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerieque Rex

(Sep 1235) [9: svezak 3; p.445; Doc.# 388]
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerieque rex

@ Samples [Auxiliary]:

(1225) [15: pars 1; p.51; Doc.# XLII]
< Béla IV (+1270), Co-King; King of Hungary 1235 >
Bela, Dei gratia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Gallicie, Rame, Seruie, Lodomerieque Rex,
primogenitus Regis Andree et rex


--- 1236-1270

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania;

@ Added:

- Cumania
Note: During the Mongol invasion, the Cumans appealed to King Béla IV of Hungary for protection, in return for which they offered to convert to Christianity. King Béla accepted their offer.

@ Samples:

(1237) [5: kötet 7; p.30; Doc.# 19]
< Béla IV (+1270), Co-King, King of Hungary 1235 >
Bela Dei gracia Hungarie, Croachie, Dalmacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerie, Cumanieque Rex

(1247) [16: kötet IV (1900); p.3; Doc.# I]
Bela, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanieque rex

(1260) [5: kötet 7; p.543; Doc.# 387]
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex

(May 1270) [9: svezak 5]
Stephanus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque rex


>>> --- 1259-1259 ( Stephen V as Junior King)

King of Hungary;
Duke of Styria;

@ Samples:

(Sep 1259) [5: kötet 7; p.507; Doc.# 359]
< Stephen V (+1272), Co-King; King of Hungary 1270 >
Stephanus Dei gracia Rex
primogenitus Illustris Regis Hungarie et
Dux Stirie

(1259) [5: kötet 7; p.508; Doc.# 360]
Nos Stephanus Dei gracia Rex,
primogenitus Illustris Regis Hungarie, et
Dux Styrie


>>> --- 1259-1270 ( Stephen V as Junior King )

King of Hungary;
Duke of the Transylvanians;
Lord of the Cumans;

@ Samples:

(1261) [5: kötet 8; p.9; Doc.# 6]
< Stephen V (+1272), Co-King; King of Hungary 1270 >
Stephanus Dei gracia, Rex
primogenitus Illustris Regis Vngarie,
Dux Transsiluanus, et
Dominus Cumanorum

(1263) [5: kötet 8; p.69; Doc.# 46]
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie,
Dux Transsiluanus,
Dominus Cumanorum

(1268) [5: kötet 8; p.200; Doc.# 134]
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie,
Dux Transsyluanus,
Dominus Cumanorum

(1270) [5: kötet 8; p.254; Doc.# 175]
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie,
Dux Transsiluanus,
Dominus Cumanorum


--- 1270-1322

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;

@ Added:

- Bulgaria
Note: in 1266 King Stephen V's forces took Vidin and reasserted the Hungarian control over the Western Bulgaria.

@ Samples:

(June 1270) [9: svezak 5; p.546]
< Stephen V (+1272), Co-King, King of Hungary 1270 >
Stephanus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque rex

(June 1284) [5: kötet 9; p.388; Doc.# 275]
< Ladislas IV "the Cuman" (+1290), King of Hungary 1272 >
Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruiae, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex

(Apr 1294) [9: svezak 7; p.172; Doc.# 151]
< Andrew III (+1301), King of Hungary 1290 >
Andreas dei gracia Hungarie, Dalmacie,Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex

(Feb 1303) [61: tomus I (1871); p.107; Doc.# 120]
< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305]; King of Bohemia ( Wenceslas III) & Poland 1305 >
Ladizlaus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,
Magnifici domini Wencezlai Boemie et Polonie Regis primogenitus

(1306) [7: kötet 1; p.117; Doc.# 109]
< Otto (+1312), King of Hungary [1305-07]; Duke of the Lower Bavaria >
Otto dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex

(Sep 1307) [7: kötet 1; p.131; Doc.# 124]
< Charles I (+1342), King of Hungary 1301/1308 >
Karolus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex

(Dec 1322) [9: svezak 9; p.95; Doc.# 81]
Karolus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex


>>> --- ( Charles Martel of Anjou )

Notes:
1. In 1292, Charles Martel of Anjou (+1295), the eldest son of King Charles II of Naples and Mary of Hungary (+1323), was crowned King of Hungary by the Pope's legate. The Pope opposed the election of Andrew III (+1301), and claimed the right to chose the Kings of Hungary. The most of the Hungarians recognized Andrew III as King, only some Croatian nobles supported Charles Marlel. After Charles Marlel's death in Naples his son Charles (I) Robert (+1342) inherited the claims. In 1301, after Andrew III's death, Charles (I) Robert was was crowned King by the Archbishop of Esztergom. The Hungarians who opposed Charles I Robert supported the claims of Wenceslas III, King of Hungary, and then Otto, Duke of Bavaria. The civil war that followed ended only in 1310 when Charles I Robert was recognized by all the Hungarians.

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Samples:

(Dec 1292) [33: knjiga VII (1863); p.21; Doc.# XV]
< Charles Martel of Anjou (+1295), King of Hungary 1292 >
Karolus primogenitus illustris Jerusolimi et Sicilie regis,
dei gracia Ungarie, Dalmacie, Croacie, Gallicie, Rame, Servie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,
princeps Salernitanus &
montis S. Angeli dominus


--- 1322-1371 ( Charles I; Louis I "the Great" )

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Added:

- Salerno, Monte Sant' Angelo

@ Samples:

(Feb 1323) [9: svezak 9; p.113; Doc.# 97]
< Charles I (+1342), King of Hungary 1301/1308 >
Karolus dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie, Gallitie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex
princeps Salernitanus, et
Honoris ac montis sancti Angeli dominus

(May 1325) [9: svezak 9; p.238; Doc.# 194]
Carolus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex
princeps Sallernitanus et
Honoris ac montis sancti Angeli dominus

(June 1334) [15: pars 1; p.106; Doc.# LXXXIV]
Karolus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex
Princeps Sallernitanus, et
honoris ac montis Sancti Angeli Dominus

(Mar 1348) [13: p.433-434]
< Louis I "the Great" (+1382), King of Hungary 1342, of Naples, of Poland 1370 >
Lodovicus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex
Princeps Sallernitanus et
Honoris ac Montis Sancti Angeli Dominus


--- 1348-1350 ( Louis I "the Great" )

King of Hungary, Jerusalem, Sicily, of the Duchy of Apulia, of the Principality of Capua, of Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Added:

- Jerusalem, Sicily, of the Duchy of Apulia, of the Principality of Capua
In 1347 King Louis I (+1382) invaded the Kingdom of Naples to avenge the murder of his younger brother, Andrew (+1345), consort Joan I, Queen of Naples. In 1348 he occupied Naples.

@ Samples:

(Feb 1348) [19: kötet II; p.262; Doc.# 244]
< Louis I "the Great" (+1382), King of Hungary 1342, of Naples, of Poland 1370 >
Ludovicus Dei gracia Hungarie, Jerusalem, et Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,
Princeps Salernitanus et
Honoris Montis Sancti Angelí Dominus

(Mar 1348) [19: kötet I; p.348; Doc.# 253]
Lodovicus Dei gratia Vngarie, Jerusalem et Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus Capue, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,
Princeps Salernitanus et
Honoris Montis Sancti Angeli Dominus

(July 1348) [19: kötet II; p.303; Doc.# 266-A]
Ludovicus Dei gracia Hungarie, Jerusalem et Sicilie, Ducatus Appulie, Principatus Capue, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Bulgarie, Cumanieque Rex,
Princeps Salernitanus, et
Honoris Montis Sancti Angeli Dominus

(Sep 1348) [19: kötet II; p.314; Doc.# 266-H]
Nos Lodovicus Dei gratia Hungarie, Jerusalem et Sicilie, Ducatus Apulie, Principatus Capue, nec non Dalmacie, Chroacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,
Princeps Salernitanus, et
Honoris Montis Sancti Angeli Dominus


--- 1350-1370 ( Louis I "the Great" )

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Removed:

- Jerusalem, Sicily, of the Duchy of Apulia, of the Principality of Capua
King Louis "the Great" could not get the assent of Pope Clement VI to his possession of Naples, therefore Louis called off the Italian campaign, and renounced all claims on the Neapolitan Crown.

@ Samples:

(Jan 1358) [15: pars 1; p.130; Doc.# XCVII]
< Louis I "the Great" (+1382), King of Hungary 1342, of Naples, of Poland 1370 >
Lodovicus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex
Princeps Salernitanus, et
Honoris ac Montis Sancti Angeli Dominus

(Dec 1360) [9: svezak 13; p.86; Doc.# 62]
Lodouicus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex
princeps Salernitanus, et
honoris ac montis sancti Angeli dominus

(Dec 1365) [9: svezak 13; p.485-486; Doc.# 353]
Lodouicus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex
princeps Sallernitanus, et
honoris ac montis sancti Angeli dominus

(July 1369) [9: svezak 14; p.208; Doc.# 149]
Lodovicus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex
princeps Salernitanus, et
honoris montis sancti Angeli dominus


--- 1370-1382 ( Louis I "the Great" )

King of Hungary, Poland, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Added:

- [1370] Poland
King Louis "the Great" succeeded his maternal uncle Casimir III in Poland (1370).

@ Samples:

(Feb 1376) [9: svezak 15; p.182; Doc.# 135]
Nos Lodouicus dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruiae, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex,
princeps Sallernitanus, et
honoris montis sancti Angeli dominus

(June 1378) [9: svezak 15; p.383; Doc.# 281]
Lodouicus dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruiae, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex,
princeps Sallernitanus et
Honoris montis sancti Angeli dominus

(Nov 1381) [12: tomus 3; p.514; Doc.# 1795]
nos igitur Lodovicus, Dei gracia Ungarie, Polonie, Dalmacie, Chrovacie, Ravie, Serviae, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex,
princeps Salernitanus et
Honoris montis sancti Angeli dominus


--- 1382-1384 ( Mary I of Anjou )

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Salerno;
Lord of Monte Sant' Angelo;

@ Removed:

- [1382] Poland
After the death of King Louis "the Great" Poland separated from Hungart (1382).

@ Samples:

(1383) [15: pars 1; p.151; Doc.# CXI]
< Mary I (+1395), Queen of Hungary [1382-1385; 1386-1395]; ~ 1385 Sigismund (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Maria Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galiciae, Lodomeriae, [Cumaniae,] Bulgariaeque Regina,
Princeps Salernitana et
honoris montis Sancti Angeli Domina

(Apr 1384) [36: tom II; p.250; Doc.# B]
Maria Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galiciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque regina,
princeps Salernitana et
honoris ac montis sancti Angeli domina

(May 1384) [60: Band III; p.772; Doc.# 879]
Maria dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque regina,
princeps Sallernitana et
Honoris, montis sancti Angeli domina


--- 1384-1385 ( Mary I of Anjou )


--- 1385-1386 ( Charles II "the Short" )

King of Hungary, Jerusalem, Sicilia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Count of Provence, Forcalquier, Piedmont;

@ Replaced:

- [1385] Salerno, Monte Sant' Angelo with Provence, Forcalquier, Piedmont
Charles (II) "the Short", King of Naples, was crowned King of Hungary after Queen Mary I was forced to renounce the throne (1385).

@ Samples:

(June 1385) [10: kötet 1; p.92; Doc.# CLI]
< Charles "the Short" (+1386), Duke of Slavonia, of Durazzo; King of Naples (Charles III) 1381, of Hungary 1385 (Charles (II) >
Karolus Dei gratia Ungarie, Jerusalem et Sicilie, necnon Dalmatie, Crovatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex,
Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes

(Jan 1386) [15: pars 1; p.153; Doc.# CXII]
Karolus dei gracia Vngarie, Jerosolimi et Sicilie, nec non Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex,
Prouincie et Forcalgrij et Pedimontis Comes


--- 1386-1387 ( Mary I of Anjou )

@ Removed:

- [1386] Provence, Forcalquier, Piedmont
King Charles II "the Short" was murdered, and Mary I, the former Queen, regained the Crown (1386).

@ Samples [Regents]:

(Mar 1387) [39: Band II (1857); p.339; Doc.# g]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Nos Sigismundus Dei gratia Marchio Brandenburgensis,
sacri romani imperii Archicamerarius, nec non
regni Hungarie Dominus


--- 1387-1410 ( Sigismund of Luxembourg )

-- the Full form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Margrave of Brandenburg;

@ Samples:

(May 1387) [4: Band 11; p.381; Doc.# 431]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Nos Sigismundus dei gracia Hungarie Dalmacie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie Comanie Bulgarieque rex,
marchio Brandemburgensis,
sacri Romani Imperii archicamerarius, atque
Boemie et Luczemburgensis heres

(July 1390) [14: p.392; Doc.# 355]
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Seruie, Gallitie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex ac
marchio Brandenburgensis,
sacri Romani imperii archicamararius, necnon
Bohemie et Lucemburgensis heres

(Apr 1406) [10: kötet 1; p.141-142; Doc.# CLXXXVIII]
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, ac
marchio brandemburgensis,
sacri romani imperii archicamerarius, necnon
Bohemie et lucemburgensis heres


-- the Short form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia;
Margrave of Brandenburg;

@ Samples:

(Jan 1408) [16: kötet IV (1900); p.16; Doc.# V]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Nos Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc.
Marchioque Brandemburgensis, etc.
sacri Romani impery vicarius generalis et regni Bohemie gubernator

(Apr 1409) [16: kötet IV (1900); p.18; Doc.# VI]
Sigismundus dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.
marchioque Brandenburgicus etc.
sacri Romani imperii vicarius generalis et
regni Bohemie gubernator


--- 1410-1419 ( Sigismund of Luxembourg )

Note. In 1410, King Sigismund was elected King of the Romans.

-- the Full form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Margrave of Brandenburg;

@ Added:

-[1410] the Romans

@ Samples:

(May 1418) [37: p.102; Doc.# XIV]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus ac
Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex,
Marchio Brandenburgensis nec non
Bohemie et Lucenburgensis heres


>>> --- ( Ladislas of Naples )

Notes:
1. King Ladislas of Naples, and the son of King Charles II "the Short", claimed the Crown of Hungary. In 1403, Ladislas landed at Zadar / Zara in Dalmatia. His authority in Dalmatia remained restricted to Zadar and few other lands. In 1409, when Ladislaus was about to be defeated, he sold his rights on Dalmatia to the Venetian Republic.

King of Hungary, Jerusalem, Sicilia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Count of Provence, Forcalquier, Piedmont;

@ Samples:

(Aug 1403) [15: pars 1; p.174; Doc.# CXXVII]
< Ladislas (+1414), King of Naples 1386 >
Vladislaus, Dei Gratia Hungariae, Jerusalem, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex
Provintie et Forcalquerii et Pedimontis Comes


--- 1419-1433 ( Sigismund of Luxembourg )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;

@ Added:

- [1419] Bohemia
King Sigismund succeeded his brother Wenceslas in Bohemia (1419).

@ Removed:

- Brandenburg
In 1415, King Sigismund ceded Brandenburg to Frederick of Hohenzollern, Burgrave of Nurnberg. In 1417, Sigismund formally invested Frederick with Brandenburg.

@ Samples:

(Oct 1421) [38: kötet I; p.454; Doc.# CCCXLVI]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Sigismundus dei gratia romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex,
marchio Brandemburgensis, necnon
Lucemburgensis heres

(Apr 1430) [22: p.295; Doc.# CLVIII]
Sigismundus dei gratia romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex et
Lucemburgensis heres


-- the Short form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia;

@ Samples:

(June 1422) [16: kötet IV (1900); p.27; Doc.# XI]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex

(1429) [16: kötet IV (1900); p.29; Doc.# XIII]
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex

(May 1430) [16: kötet IV (1900); p.30; Doc.# XV]
Sigismundus, dei gracia Romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex

(Oct 1431) [16: kötet IV (1900); p.31; Doc.# XVI]
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper augustus, ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex


--- 1433-1437 ( Sigismund of Luxembourg )

Note. In 1433, King Sigismund was crowned Emperor of the Romans.

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;

@ Samples:

(1436) [8: dil 1; p.230; Doc.# 141]
< Sigismund of Luxembourg (+1437), Margrave of Brandenburg; King of Hungary 1387, of the Romans 1410, of Bohemia 1419; Emperor of the Romans 1433 >
Sigismundus diuina fauente clemencia Romanorum imperator semper augustus ac
Hungarie, Boemie, Dalmacie, Croacie Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque rex


-- the Short form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia;

@ Samples:

(Apr 1436) [16: kötet IV (1900); p.33; Doc.# XVIII]
Sigismundus dei gracia Romanorum imperator semper augnstus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, etc. rex

(July 1436) [16: kötet IV (1900); p.42; Doc.# XXIII]
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum imperator semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex


--- 1437-1438 ( Albert [ II as King of the Romans ] )

-- the Short form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia;
Duke of Austria, Styria;
Margrave of Moravia;

@ Replaced:

- [1437] the Romans with Austria, Styria, Moravia
Albert V, Duke of Austria and Styria, Margrave of Moravia, succeeded his father-in-law Sigismund in Hungary (1437).

@ Samples:

(Feb 1438) [10: kötet 1; p.304; Doc.# CCCII] [16: kötet IV (1900); p.43; Doc.# XXIV]
< Albert (+1439), Duke of Austria ( Albert V) 1404; Margrave of Moravia 1423; King of the Romans (Albert II) 1438, of Hungary 1437, of Bohemia 1437; ~ Elizabeth (+1442), a daughter of Sigismund of Luxembourg, Emperor, King of Hungary & Bohemia >
Albertus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc.,
Austrieque et Stirie dux, necnon
marchio Moravie etc.

(Mar 1438) [34: p.124; Doc.# CLXXXVII]
Nos Albertus dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. rex,
Austrieque et Stirie dux àñ
marchio Moravie etc.


--- 1438-1439 ( Albert [ II as King of the Romans ] )

Note. In 1438, The Princes-Electors of the Holy Roman Empire elected Albert King of the Romans.

-- the Short form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia;
Duke of Austria;

@ Added:

- [1438] Bohemia
King Albert was elected King of Bohemia (1438).

@ Removed:

- Styria, Moravia

@ Samples:

(Nov 1438) [10: kötet 1; p.312; Doc.# CCCVI]
< Albert (+1439), Duke of Austria ( Albert V) 1404; Margrave of Moravia 1423; King of the Romans (Albert II) 1438, of Hungary 1437, of Bohemia 1437; ~ Elizabeth (+1442), a daughter of Sigismund of Luxembourg, Emperor, King of Hungary & Bohemia >
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemia, Dalmatie, Croatie, etc. rex ac
dux Austrie etc.

(Dec 1438) [34: p.129; Doc.# CXCII]
Albertus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex et
dux Austrie

(June 1439) [10: kötet 1; p.325; Doc.# CCCXIII] [34: p.131; Doc.# CXCIII] [16: kötet IV (1900); p.45; Doc.# XXV]
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus ac
Hungarie, Bohemia, Dalmatie, Croatie, etc. rex ac
dux Austrie etc.


--- 1439-1440 ( Interregnum )

@ Removed:

- [1439] the Romans, Bohemia, Austria, ...
After King Albert's death the union with Bohemia and Austria ended (1439).


--- 1440-1444 ( Vladislas I of Poland )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Supreme Duke of Lithuania;
Hereditary Lord of Russia;

@ Added:

- [1440] Poland, Lithuania, Russia
Vladislas III (+1444), King of Poland, was elected King of Hungary (1440).

@ Samples:

(July 1440) [62: tomus III (1827); p.444; Doc.# CI]
Uladislaus Dei gratia Hungariae, Poloniae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cummaniae, Bulgariaeque Rex etc.,
Litvaniaeque Princeps Supremus et
Haeres Russiae


-- the Short form

King of Hungary, Polonia, Dalmatia, Croatia;
Supreme Duke of Lithuania;
Hereditary Lord of Russia;

@ Samples:

(Aug 1440) [10: kötet 1; p.381; Doc.# CCCXX]
< Vladislas (+1444), King of Poland (Vladislas III) 1434, of Hungary(Vladislas I) 1440 >
Wladislaus Dei gratia Hungarie, Polonia, Dalmatie, Croatie, etc. rex,
Lithvanieque princeps supremus et
heres Russcie


--- 1444-1453 ( Ladislas "Posthumous" of Austria )

@ Removed:

- [1444] Poland, Lithuania, Russia with Austria, Styria, Moravia
The unia of Hungary and Poland ended with the death of King Vladislas I (1444).

@ Added:

- [1444] Austria, Styria, Moravia, ...
Ladislas, Duke of Austria, Margrave of Moravia, was elected King of Hungary (1444).

@ Samples [Regents]:

(Mar 1444) [45: p.63; Doc.# XIV]
< John of Hunyad (+1456), Regent of Hungary in 1446-1453; Voivode of Transylvania >
Nos Joannes de Hunyad, Vaivoda Transilvanus,
Siculorumque, nec non Comitatuum Szolnok et Temesiensis Comes,
Supremusque Capitaneus armorum et dux militiae exercitus christianissimi regis Hungariae

(1446) [45: p.87; Doc.# XXIV]
Johannes, de Hunyad pro illustrissimo infante Ladislao, nato condam Alberti regis, electo
regni Hungariae Gubernator generalis et
Vaivoda Transilvanus

(1449) [45: p.140; Doc.# LI]
Joannes de Hunyad, regni Hungariae Gubernator


--- 1453-1457 ( Ladislas "Posthumous" of Austria )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Duke of Austria, Styria;
Margrave of Moravia;

@ Added:

- [1453] Bohemia
King Ladislas was elected King of Bohemia (1453).

@ Samples:

(May 1453) [10: kötet 1; p.387-388; Doc.# CCCLXXIII]
< Ladislas (+1457), Duke of Austria & Margrave of Moravia 1440, King of Hungary 1444, of Bohemia 1453 >
Ladislaus Dei Gratia Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, necnon
Austrie et Stirie dux ac
marchio Moravie etc.

(May 1456) [57: kötet X (1853); p.506; Doc.# CCLV]
Ladislaus dei gratia Ungarie Bohemie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, ac
Austrie et Stirie Dux, necnon
Marchio Moravie


-- the Short form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia;
Duke of Austria, Styria;
Margrave of Moravia;

@ Samples:

(1453) [45: p.194; Doc.# LXIV]
< Ladislas (+1457), Duke of Austria & Margrave of Moravia 1440, King of Hungary 1444, of Bohemia 1453 >
Ladislaus, Dei gratia Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex,
Austriaeque et Stiriae Dux, nec non
Marchio Moraviae etc.

(July 1454) [10: kötet 2; p.2; Doc.# IV]
Nos Ladislaus Dei gratia rex Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie, etc., necnon
Austrie et Stirie dux, ac
marchio Moravie etc.

(Dec 1456) [16: kötet IV (1900); p.51; Doc.# XXIX]
Nos Ladislaus, dei gracia rex Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. ac
Austrie et Styrie dux, necnon
marchio Moravie etc.

(Feb 1457) [15: pars 1; p.202; Doc.# CXXXIX]
Nos Ladislaus, Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex,
Austrieque et Styrie Dux, nec non
Marchio Moravie etc.


--- 1457-1458 ( Interregnum )


--- 1458-1469 ( Matthias I )

-- the Full form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;

@ Removed:

- [1457] Bohemia, Austria, Styria, Moravia, ...
After King Ladislas' death the union with Bohemia and Austria ended (1457).

@ Samples:

(Apr 1464) [16: kötet IV (1900); p.58; Doc.# XXXV]
< Matthias I Corvinus (+1490), King of Hungary 1458 >
Mathias dei gracia Hungarie, Dalmacie. Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex

(July 1464) [10: kötet 2; p.76-77; Doc.# LXVII]
Mathias Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex

(June 1465) [16: kötet IV (1900); p.64; Doc.# XXXVIII]
Mathias, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex

(Aug 1466) [10: kötet 2; p.103; Doc.# XCII]
Mathias Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex


--- 1469-1486 ( Matthias I )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Duke of Luxemburg, Silesia;
Margrave of Moravia, Lusatia;

@ Added:

- [1469] Bohemia, Moravia, Silesia, Luxembourg, Lusatia
King Matthias was invited by enemies of George of Podebrad to replace him as King of Bohemia. Matthias gained control over some lands of the Crown of Bohemia (Moravia, Silesia and Lusatia) (1469).

@ Samples:

(June 1486) [10: kötet 2; p.172; Doc.# CLXIX]
< Matthias I Corvinus (+1490), King of Hungary 1458 >
Mathias Dei gratia Hungarie, Bohemia, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, necnon
Slesie et lucemburgensis dux,
marchioque Moravie et Lusatie etc.


--- 1486-1490 ( Matthias I )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Duke of Austria, Luxemburg, Silesia;
Margrave of Moravia, Lusatia;

@ Added:

- Austria
King Matthias I conquered Austria (1485).

@ Samples:

(Feb 1487) [10: kötet 2; p.179; Doc.# CLXXI]
< Matthias I Corvinus (+1490), King of Hungary 1458 >
Mathias Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, ac
Austrie, Slesie et lucemburgensis dux, necnon
Lusacie et Moravie marchio


--- 1490-1526

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Duke of Luxemburg, Silesia;
Margrave of Moravia, Lusatia;

@ Removed:

- Austria
Austria returned back to the House of Habsburg with the death of King Matthias I (1490).

@ Samples:

(Dec 1496) [15: pars 1; p.234 Doc.# CLVIII]
< Vladislas (+1516), King of Bohemia 1471, of Hungary 1490 >
Wladislaus, Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, nec non
Silesie et Lucemburgensis Dux,
Marchioque Morauie et Lusacie &c.

(1517) [6: p.12]
Wladislaus Dei gratia Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex: ac
Silesiae, et Lucemburgensis Dux: nec non
Moraviae et Lusatiae Marchio

(Dec 1517) [43: kötet XII; évfolyam 1863; p.90; Doc.# 113]
< Louis (+1526), King of Hungary (Louis II) & Bohemia 1516 >
Ludouicus Dei gracia Hung. Bohem. Dalm. Croac. Rame, Seruie Gallic. Lodom. Cuman. Bulgarieque Rex, necnon
Slesie et Lucemburgensis Dux,
Marchioque Morauie et Lusacie etc.


-- the Short form

King of Hungary, Bohemia;

@ Samples:

(Mar 1525) [25: kötet III (1890); p.238; Doc. # 577]
< Louis (+1526), King of Hungary (Louis II) & Bohemia 1516 >
Ludovicus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc.


>>> --- 1526-1540 ( John I of Szapolya )

Notes:
1. In 1526, after King Louis II was killed in the battle of Mohacs with the Turks some Hungarians elected John of Szapolya / Zápolya (+1540) as King of Hungary, other recognized Ferdinand (+1564), Archduke of Austria. Thus in 1526-1571 there were two Kings of Hungary.


King of Hungary, Dalmatia, Croatia;
Margrave of Moravia, Lusatia;
Duke of both Silesia;

@ Samples:

(Apr 1529) [40: p.58-59; Doc.# 24]
< John I of Szapolya / Zápolya (+1540), King of Hungary 1526 >
Joannes dei gratia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie et
Marchio Morauie ac Lusacie et
vtriusque Slesie dux etc.

(Dec 1531) [40: p.152; Doc.# 61]
Nos Joannes dei gratia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc.
marchio Morauie ac Lusacie et
vtriusque Slesie dux etc.

(Nov 1533) [41: tome III (1881); p.484; Doc.# XV]
Johannes, Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, et
marchio Moravie ac Lusatie et
utriusque Slesie dux

(Feb 1540) [11: Doc # 126]
Nos Joannes Dei gratia rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, etc.
marchio Moraviae ac Lusatiae et
utriusque Sleziae dux, etc.

@ Samples [Auxiliary]:

(July 1519) [25: kötet III (1890); p.203; Doc. # 556]
< John I of Szapolya / Zápolya (+1540), King of Hungary 1526 >
Johannes de Zapolija Comes perpetuus terre Scepusiensis,
Waijwodaque Transsiluanus, et
Siculorum Comes etc.


>>> --- 1540-1570 ( John II of Szapolya )

Notes:
1. In 1570, John II Sigismund of Szapolya (+1571), a son of King John I, abdicated in favor of the Emperor Maximilian II, and became the first Prince of Transylvania under the overlordship of the King of Hungary.

@ Samples:

(Nov 1559) [42: p.152; Doc.# XIX]
< John II of Szapolya (+1571), King of Hungary [1540-1570]; Prince of Transylvania [1570-1571] >
Joannes Secundus, Dei gratia Electus Rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, etc.

(Mar 1561) [25: kötet V; p.78; Doc. # 945]
Nos Joannes secundus Dei gratia electus rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc.

(1566) [26: kötet I; p.59; Doc.# 2]
Nos Joannes secundus, dei gratia electus rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae

(1569) [46: volumul II; partea 5 (1897); p.674; Doc.# CCCXLVII]
Nos Joannes Secundus Dei Gratia Electus Rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc.

@ Samples [Regents]:

(Feb 1557) [46: volumul II; partea 5 (1897); p.401; Doc.# CLXIV]
< Isabella (+1559) ), a daughter of King Sigismund I of Poland; ~ John I of Szapolya / Zápolya (+1540), King of Hungary 1526 >
Nos Isabella Dei Gratia Regina Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc.


--- 1526-1558

Note. In 1531, King Ferdinand I was elected King of the Romans.

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola;
Margrave of Moravia;
Duke of Luxemburg, the Upper & Lower Silesia, Württemberg, Teck;
Prince of Swabia;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;
Landgrave of Alsace;
Margrave of the Holy Roman Empire, the Enns, Burgau, the Upper & Lower Lusatia;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins;

@ Added:

- [1526] Austria, Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Württemberg, Teck, Swabia, Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Alsace, "Margrave of the Holy Roman Empire", the Enns, Burgau, the Wendish Mark, Portenau, Salins
Ferdinand (+1564), Archduke of Austria, was elected King of Bohemia & Hungary after the death of King Louis II (1526).

- Slavonia

@ Samples:

(Nov 1548) [23: svezak 3; p.137-138; Doc.# 101]
< Ferdinand I (+1564), Archduke of Austria 1520; King of Bohemia & Hungary 1526, of the Romans 1531; Emperor of the Romans 1558 >
Nos Ferdinandus divina favente clementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex semper Augustus,
infans Hispaniarum,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
marchio Morauiae,
dux Lucetnburgae, ac Superioris et Interioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae,
princeps Sueuiae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi et Goritiae,
landgravius Alsatiae,
marchio sacri Romani imperii, supra Anasum, Burgouiae, ac Superioris et Inferioris Lusatiae,
dominus marchiae Sclauonicae, portus Naonis et Salinarum etc.


--- 1558-1608

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola;
Margrave of Moravia;
Duke of Luxemburg, the Upper & Lower Silesia, Württemberg, Teck;
Prince of Swabia;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;
Landgrave of Alsace;
Margrave of the Holy Roman Empire, the Enns, Burgau, the Upper & Lower Lusatia;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins;

@ Samples:

(Aug 1572) [16: kötet IV (1900); p.160; Doc.# XCIV]
< Maximilian (+1576), Co-King 1562 / King of Bohemia & Hungary 1564; King of the Romans 1562; Emperor (Maximilian II ) 1564 >
Nos Maximiliamus secundus, dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustus, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex;
archidux Austriae;
dux Burgundiae, Brabantiae. Styriae, Carinthiae, Carnioliae;
marchio Moraviae;
dux Luxemburgae, superiorisque et inferioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae;
princeps Sveviae;
comes Habspurgi, Tirolis, Ferreti, Kiburgi et Goritiae;
landtgravius Alsatiae;
marchio sacri Romani imperii supra Anasum Burgoviae, ac superioris et inferioris Lusatiae;
dominus marchiae Sclavonicae, portus Naonis et Salinarum, etc.

(Mar 1602) [23: svezak 2; p.75; Doc.# 39]
< Rudolf (+1612), Co-King 1572 / King of Hungary [1576-1608], Co-King 1575 / King of Bohemia [1576-1611]; King of the Romans 1575; Emperor (Rudolf II ) 1576 >
Nos Rvdolphus secundas divina favente dementia electus Romanorum imperator semper augustus, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
marchio Moraviae,
dux Lucemburgae, ac Superioris et Inferioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae,
princeps Sueuiae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae,
landgravius Alsatiae,
marchio sacri Romani imperii supra Anasum Burgouiae, ac Superioris et Inferiris Lusatiae,
dominus marchiae Sclauonicae, Portus Naonis et Salinarum etc.


--- 1608-1611 ( Matthias II )

Note. In 1608, Rudolf II, Emperor of the Romans, ceded the Crown of Hungary to his younger brother Matthias.


-- the Short form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola, Württemberg;
Margrave of Moravia;
Count of Habsburg, Tyrol;

@ Samples:

(Dec 1608) [43: évfolyam 1884; p.398]
< Matthias (+1619), King of Hungary (Matthias II) 1608, of Bohemia 1611; Emperor of the Romans 1611 >
Mathias secundus dei gratia Ungariae, Dalmatie, Croatiae, Sclavoniaeque, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex,
designatus in regem Bohemiae,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae Carnioiae, ac Wiertembergae,
marchio Moraviae,
comes Habsburgi et Tirolis

(Dec 1609) [59: godina IV (1902); p.262; Doc.# VII]
Nos Matthias secundus dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Seruiae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. rex,
designatus in regem Bohemiae,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae et Wierthembergae,
marchio Morauiae,
comes Habspurgi, Tyrolis etc.


--- 1611-1711

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola;
Margrave of Moravia;
Duke of Luxemburg, the Upper & Lower Silesia, Württemberg, Teck;
Prince of Swabia;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;
Landgrave of Alsace;
Margrave of the Holy Roman Empire, the Enns, Burgau, the Upper & Lower Lusatia;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins;

@ Added:

- [1611] Bohemia
Emperor Rudolf II, ceded the Crown of Bohemia to his younger brother, King Matthias of Hungary (1611).

@ Samples:

(May 1620) [23: svezak 2; p.105; Doc.# 60]
< Ferdinand II (+1637), King of Bohemia 1619/1620; King of Hungary 1619; Emperor of the Romans 1619 >
Nos Ferdinandus secundus dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Seruiae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
marchio Morauiae,
dux Lucemburgae, ac Superioris et inferioris Silesiae, Wierthembergae et Theckae,
princeps Sueuiae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi et Goritiae,
landtgravius Alsatiae,
marchio sacri Romana imperii supra Anasum Burgouiae, ac Superioris et Inferioris Lusatiae,
dominus marchiae Sclauonicae, portus Naonis et Salinarum etc.

(1646) [15: pars 1; p.318; Doc.# CCVI]
< Ferdinand III (+1637), Co-King 1627 / King of Bohemia 1637; Co-King 1625 / King of Hungary 1637; King of the Romans 1636; Emperor of the Romans 1637 >
Nos Ferdinandus Tertius, Dei Gratia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. Rex,
Archidux Austriae,
Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
Marchio Morauiae,
Dux Lucemburgae, ac superioris et inferioris Silesiae, Wierthembergae & Thecae,
Princeps Sveviae,
Comes Habsburgi, Tyrolis, Ferreti, Cyburgi, Goritiae,
Landgravius Alsatiae,
Marchio Sacri Romani Imperii, supra Anasum, Burgoviae ac superioris et inferioris Lusatiae,
Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis & Salinarum &c

< Ferdinand IV (+1654), Co-King of Bohemia 1646; Co-King of Hungary 1647; King of the Romans 1653 >

(July 1668) [31: Band 59 (1880); p.480; Doc. # II]
< Leopold I (+1705), Co-King 1656 / King of Bohemia 1658; Co-King 1655 / King of Hungary 1658; Emperor 1658 >
Leopoldus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulgariaeque rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
marchio Moraviae,
dux Lucemburgae ac superioris et inferioris Silesiae, Virttembergae et Thekae,
princeps Sveviae,
comes Habsburgi, Tyrolis, Fereti, Kyburgi et Goritiae,
landgravius Alsatiae,
marchio sacri Rornani imperii supra Anasum, Burgoviae ac superioris et inferioris Lusatiae,
dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum etc.

(Mar 1708) [24: p.376]
< Joseph I (+1711), King of Bohemia 1705; Co-King 1687 / King of Hungary 1705; King of the Romans 1690; Emperor 1705 >
Nos Josephus Dei gratia electus Romauorum Imperator semper Augustus, àñ
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Rhamae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulgariaeque Rex,
Archi-Dux Austriae,
Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
Marchio Moraviae,
Dux Lucemburgae ac superioris et inferions Sylesiae, Wirttembergae et Theckae,
Princeps Sueviae,
Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, et Goritiae,
Landgravius Alsatiae,
Marchio < Sacri > Romani Imperii, supra Anasum, Burgouiae ac utriusque Lusatiae,
Dominus Marchiae Sclavonicae, pontus Naonis et Salinarum etc.


-- the Middle form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola;
Prince of Swabia;
Margrave of Moravia;
Duke of Luxemburg, the Upper & Lower Silesia, Württemberg, Teck;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;

@ Samples:

(Sep 1690) [16: kötet IV (1900); p.218-219; Doc.# CXLIX]
< Leopold I (+1705), Co-King 1656 / King of Bohemia 1658; Co-King 1655 / King of Hungary 1658; Emperor 1658 >
Nos Leopoldus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniaeque etc. rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
marchio Moraviae,
dux Lucemburgae, ac superioris et inferioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae,
princeps Sueviae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae etc.


-- the Short form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola;
Margrave of Moravia;
Count of Habsburg, Tyrol, Gorizia;

@ Samples:

(Aug 1648) [58: kötet II (1892); p.485; Doc.# CX]
Nos Ferdinandus Tertius Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
marchio Moraviae,
comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae etc.

(Dec 1681) [1: p.260]
Nos Leopoldus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, etc. rex,
archidux Austriæ,
dux Burgundiæ, Brabantiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ,
marchio Moraviæ,
comes Habsburgi, Tyrolis et Goritiæ etc.


>>> --- 1620-1622 ( Gabriel Bethlen )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Prince of Transylvania;
Count of the Székelys;

@ Samples:

(Apr 1621) [25: kötet VI; p.57; Doc. # 1075]
< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >
Nos Gabriel, Dei gratia electus Hungariae, Daimatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque rex;
Transsylvaniae princeps ac
Siculorum comes etc.


-- the Short form

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Slavonia;
Prince of Transylvania;
Count of the Székelys;

@ Samples:

(Nov 1620) [20: Jahrgang 1620 (1872); p.270]
< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >
Gabriel, Dei gracia Electus Hungariae, Dalmatiae, Croaciae, Sclavoniae etc. Rex,
Transylvaniae Princeps et
Siculorum Comes


--- 1711-1740 ( Charles III [ VI as Emperor ] )

-- the Full form

King of the Spains, Castile, Leon, Aragon, both Sicilies, Jerusalem, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria, Navarra, Grenada, Toledo, Valencia, Galicia, Majorca, Sevilla, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, the Algarve, Algeciras, Gibraltar, the Islands of Canary and of West & East Indias, Mainland of the Ocean sea;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Württemberg, Teck, the Upper & Lower Silesia, Athens, Neopatria;
Prince of Swabia;
Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;
Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Barcelona, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Roussillon, Cerdagne;
Landgrave of Alsace;
Margrave of Oristano;
Count of Gociano;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Biscay, Molina, Salins, Tripoli, Mechelen;

@ Added:

- [1711] the Spains, Castilia, Aragon, Leon, both Sicilies, Jerusalem, Navarra, Grenada, Toledo, Valencia, Galicia, Majorca, Sevilla, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, the Algarves, Algeciras, Gibraltar, the Islands of Canary, of West & East Indias, Mainland of the Ocean sea, Athens, Neopatria, Barcelona, Roussillon, Cerdagne, Oristano, Gociano, Biscaya, Molin, Tripoli, Milan, Flanders, Mechelen
Charles, a claimant to the inheritance of King Charles II of Spain, secceeded his brother Joseph in Hungary (1711).

@ Samples:

(Aug 1712) [54: roèník 17, èíslo 1 (2007); p.44]
< Charles (+1740), Emperor of the Romans (Charles VI) 1711; King of Hungary (Charles III) & Bohemia 1711; Archduke of Austria 1711; King of Spain (Charles "III") [1703-1712] >
Nos Carolus sextus, Dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustus, ac
rex Germaniae, Hispaniarum, Castellae, Arragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hyerusalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Servie, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae, Navarrae, Granatae, Toieti, Valentiae, Galletiae, Maioricarum Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibrabaris, insularum Canariae nec non Indiarum orientalium et occidentalium insularum ac terrae, firmae, occeani, maris etc,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Corinthiae, Carnioliae, Luxemburgi, Wirthembergae et Tekae, superioris et inferioris Silesiae, Athenarum et Neopatriae,
princeps Sueviae,
marchio sacri Romani imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae,
comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Roscilionis et Ceritaniae,
landgravius Alsatiae,
marchio Oristani et
comes Gocceani,
dominus marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Biscaiae, Molini, Salinarum, Tripolis et Mechliniae etc.

(Jan 1724) [55: p.333-334; Doc.# 207]
Nos Carolus Sextus Dei gratia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac
Rex Germaniae, Hispaniarum, Castellae, Arragonum, Legionis, vtriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Ramae, Seruiae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae, Nauarrae, Grannatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarby, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium Insularum, ac terrae firmae, maris Oceani etc.
Archidux Austriae,
Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxenburgi, Viertembergae, et Thekae, Superioris ac inferioris Silesiae, Athenarum, et Neopatriae,
Princeps Sueuiae,
Marchio S. Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae,
Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Rossilionis, et Ceritaniae,
Landgravius Alsatiae,
Marchio Oristani, et
Comes Gocceani,
Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Biscajae, Molini, Salinarum, Tripolis, et Mechliniae etc.

(Feb 1725) [30: kötet II (1853); p.18]
Nos Carolus Sextus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac
Rex Germaniae, Hispaniarum, Castellae, Arragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae, Navarrae, Grannatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium Insularum, ac Terrae firmae, Maris Oceani etc.
Archidux Austriae,
Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxenburgi, Vierthenbergae, et Thekae, superioris ac inferioris Silesiae, Athenarum, et Neopatriae,
Princeps Sveviae,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgouiae, Morauiae, superioris et inferioris Lusatiae,
Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Rossilionis, et Ceritaniae,
Landgrauius Alsatiae,
Marchio Oristani, et
Comes Gocceani,
Dominus Marchiae Sclauonicae, Portus Naonis, Biscaiae, Molini, Salinarum, Tripolis, et Mechliniae etc.

(Jan 1737) [23: svezak 2; p.261; Doc.# 209]
Nos Carolus sextus dei gratia electus Romanorum imperator semper augustas, ac
rex Germaniae, Hispaniarum, Castellae, Aragonum Legionis, utriusque Siciliae, Hyerusalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae, Navarrae, Granatae, Tolleti, Vallenciae, Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Gienis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium et occidentalium, insularum, ac terrae firmae maris Oceani etc,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae,Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxemburgi, Vierthembergae et Thecae, Superioris et Inferioris Silesiae, Athenarum et Neopatriae,
princeps Sveviae,
marchio sacri Romani imperii Burgoviae, Moraviae, Superioris et Inferioris Lusatiae,
comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Ferretis, Kiburgi, Goritiae, Rossilionis et Ceritaniae,
landgravius Alsatiae,
marchio Oristani et
comes Gocceani,
dominus marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Biscaiae, Molini, Salinarum, Tripolis et Mechliniae etc.


-- the Middle form

King of the Spains, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Württemberg, Teck, the Upper & Lower Silesia;
Prince of Swabia;
Margrave of Moravia;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;

@ Samples:

(Oct 1712) [58: kötet II (1892); p.514; Doc.# CXXXI]
< Charles (+1740), Emperor of the Romans (Charles VI) 1711; King of Hungary (Charles III) & Bohemia 1711; Archduke of Austria 1711; King of Spain (Charles "III") [1703-1712] >
Nos Carolus Sextus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabahtiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
marchio Moraviae,
dux Lucemburgae ac Superioris et Inferioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae,
princeps Sveviae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae etc.

(June 1717) [64: évfolyam IV (1897); p.466]
Nos Carolus sextus dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hispaniaram, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxemburgi, superioris et inferions Silesiae, Wierthembergae et Thekae, princeps Sveviae,
marchio Moraviae,
comes Hapspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae etc.

(Mar 1720) [63: kötet I; füzet I (1880); p.486; Doc.# IV]
Nos Carolus Sextus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus ac
Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. Rex,
Archidux Austriae,
Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxemburg, Wierthembergae et Thekae, Superioris et Inferioris Silesiae, Princeps Sveviae,
Marchio Moraviae,
Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi et Goritiae etc.

(July 1725) [64: évfolyam IV (1897); p.253]
Nos Carolus sextus dei gratia electus Romanorum Imperator semper augustus ac
Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatie, Sclavoniaeque rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxeroburgi, Wirtembergae et Thekae, superioris et inferioris Silesiae, princeps Sueviae,
marchio Moraviae,
comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiae, etc.


-- the Short form

King of the Spains, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Württemberg, Teck, the Upper & Lower Silesia;
Prince of Swabia;
Margrave of Moravia;
Count of Habsburg, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia;

@ Samples:

(Oct 1712) [58: kötet II (1892); p.514; Doc.# CXXXI]
Carolus Sextus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac
Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc rex,
archidux Austriae,
dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,
marchio Moraviae,
comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae etc.

(Nov 1729) [1: p.662]
Nos Carolus VI Dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus àñ
Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæque etc. rex,
archidux Austriæ,
dux Burgundiæ, Brabantiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ,
marchio Moraviæ,
comes Habsburgi, Tyrolis et Goritiæ etc.


--- 1740-1745 ( Mary-Theresa )

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Upper & Lower Silesia, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Mantua, Parma, Piacenza, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg;
Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;
Prince of Swabia;
Princely Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Gradisca, Artois;
Landgrave of Alsace;
Count of Namur;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins, Mechelen;
{Duke of Lorraine, Bar;
Grand Duke of Tuscany;}

@ Replaced:

- [1740] Castilia, Aragon, Leon, both Sicilies, Jerusalem, Navarra, Grenada, Toledo, Valencia, Galicia (in Spain], Majorca, Sevilla, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, the Algarves, Algeciras, Gibraltar, the Islands of Canary, of West & East Indias, Mainland of the Ocean sea, Teck, Athens, Neopatria, Barcelona, Roussillon, Cerdagne, Oristano, Gociano, Biscaya, Molin, Tripoli with Parma, Piacenza, Limburg, Gelderland, Gradisca, Lorraine, Bar, Tuscany
Mary-Theresa, the wife of Francis, Grand Duke of Tuscany and the former Duke of Lorraine and Bar, succeeded her father Emperor Charles VI, and a new version of the Royal title was introduced (1740). This version reflected the following.
1) Mary-Theresa did not inherited titles of her father, related to the Crown of Spain.
3) By a preliminary peace concluded in October 1735 and ratified in the Treaty of Vienna in November 1738, which ended the War of the Polish Succession, Emperor Charles VI exchanged Naples and Sicily for Parma and Piacenza with Charles of Bourbon.
4) In 1717, Austia acquired the County of Gradiska after extinction of the Princely House of Eggenberg.

@ Samples:

(Oct 1741) [2: p.6]
< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; ~ Francis I (+1765), Duke of Lorraine [1729-1737]; Grand Duke of Tuscany 1737; Emperor of the Romans 1745 >
Nos Maria Theresia, divina favente clementia regina Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae;
archi-dux Austriae;
dux Burgundiae, Brabantiae, superioris, et inferioris Silesiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae, Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, et Würthembergae;
princeps Sueviae;
marchio sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris, et inferioris Lusatiae;
comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, et Arthesiae;
landgravia Alsatiae;
comes Namurci,
domina marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Salinarum, et Mechliniae,
nupt dux Lotharingiae, et Barri;
magna-dux Hetruriae etc. etc.

(May 1745) [27: p.489; Doc.# 3]
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Regina Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae. Slavoniae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae;
Arcbidux Austriae;
Dnx Burgundiae, superioris, et inferioris Silesiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae, Placentiae, Limburgi, Luxemburgi, Geldriae, Virthembergae;
Princeps Sveviae;
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris, et inferioris Lusatiae;
Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goriti, Gradiscae, et Arthessiae;
Landgrafia Alsatiae;
Comes Namurci,
Domina Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Salinarum, et Mechliniae,
Nupta Dux Lotharingiae, ac Barri;
Magna Duix Hetruriae etc.


--- 1745-1765 ( Mary-Theresa )

Note. In 1745, Francis, the husband of Queen Mary-Theresa, was elected Emperor of the Romans.

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Burgundy, Upper & Lower Silesia, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Mantua, Parma, Piacenza, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg;
Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;
Prince of Swabia;
Princely Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Gradisca, Artois;
Landgrave of Alsace;
Count of Namur;
Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins, Mechelen;
{Duke of Lorraine, Bar;
Grand Duke of Tuscany;}

@ Samples:

(May 1746) [50: knjiga XXX (1902); p.213-214; Doc.# I] < for Croatia >
< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; ~ Francis I (+1765), Duke of Lorraine [1729-1737]; Grand Duke of Tuscany 1737; Emperor of the Romans 1745 >
Nos Maria Theresia, divina favente elementia Romanorum imperatrix, ac
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque etc. regina;
archidui Austriae;
dux Burgundiae, Brabantiae, superioris et inferioris Silesiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae, Placentiae, Limburgiae, Lucemburgae, Geldriae, Wurthembergae;
princeps Sveviae;
marchio sacri Romani imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae;
comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, et Arthesiae;
landgravia Alsatiae;
comes Namurci;
domina marchiae Sclavonicae, Portus Naouis, Salinarum et Meehliniae etc. etc.

(Aug 1751) [2: p.70]
Nos Maria Theresia, divina favente clementia Romanorum imperatrix, ac
Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Ramæ, Serviæ, Gallitiæ, Lodomeriæ, Cumaniæ et Bulgariæ regina;
archi-dux Austriæ;
dux Burgundiæ, Brabantiæ, superioris, et inferioris Silesiæ, Mediolani, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, et Würthembergæ;
princeps Sueviæ;
marchio sacri Romani Imperii, Burgoviæ, Moraviæ, superioris, et inferioris Lusatiæ;
comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiæ, Gradiscæ, et Arthesiæ;
landgravia Alsatiæ;
comes Namurci,
domina marchiæ Sclavonicæ, Portus Naonis, Salinarum, et Mechliniæ, etc. etc.

(July 1759) [50: knjiga XXX (1902); p.228-229; Doc.# V] < for Croatia >
Nos Maria Theresia, dei gratia Romanorum imperatrir, ac
Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, et Bulgariae regina apostolica;
archidux Austriae;
dux Burgundiae, superioris et inferioris Silesiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae, Placentiae, Limburgiae. Lucemburgae, Geldriae, et Wurtembergae;
marchio sacri Romani imperii, Moraviae, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae;
princeps Sveviae;
comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, et Arthesiae;
landgravia Alsatiae;
comes Namurci;
domina marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Salinarum et Mechliniae;
dux Lotharingiae et Barri;
magna dux Hetruriae etc.

(Mar 1765) [2: p.100]
Nos Maria Theresia, divina favente clementia Romanorum imperatrix,
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Ramæ, Serviæ, Gallitiæ, Lodomeriæ, Cumaniæ, et Bulgariæ regina apostolica;
archi-dux Austriæ;
dux Burgundiæ, superioris, et inferioris Silesiæ, Brabantiæ, Mediolani, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, et Würthembergæ;
marchio sacri Romani Imperii, Moraviæ, Burgoviæ, superioris, et inferioris Lusatiæ;
princeps Sveviæ;
comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi, Goritiæ, Gradiscæ, et Arthesiæ;
landgravia Alsatiæ;
comes Namurci,
domina marchiæ Sclavonicæ, portus Naonis, Salinarum, et Mechliniæ,
dux Lotharingiæ, et Barri;
magna-dux Hetruriæ etc.


--- 1765-1780 ( Mary-Theresa )

-- the Full form

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Bosnia, Serbia, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria,
Duke of Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola,
Grand Prince of Transylvania,
Margrave of Moravia,
Duke of Brabant, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Milan, Mantua, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin, Zator;
Prince of Swabia;
Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Hainaut, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, the Upper and Lower Lusatia;
Count of Namur;
Lord of the Wendish Mark, Mechelen;
{Duke of Lorraine, Bar;
Grand Duke of Tuscany;}

@ Replaced:

- Transylvania (Principality), Alsace, Ferrette, Artois, Salins, Pordenone with Transylvania (Grand Principality), Guastalla, Hainaut
The new version of the Royal title was introduced. It reflected among other the following events:
1) The elevation of Transylvania to the rank of Grand Principality;
2) In 1746, during the War of Austrian Succession, Joseph, Duke of Guastalla and the only remaining male member of this branch of the House of Gonzaga, died, and Austria annexed his Duchy. Austria lost Guastalla by the second Treaty of Aix-la-Chapelle / Aachen in October 1748.
3) the recognition of the territorial losses of Alsace, Ferrette, Artois, Salins (owned by France), and Pordenone (owned by the Venetian Republic).

- [1772] Oswiecin, Zator
The acquisition of the Duchies of Oswiecin, Zator by the first partition of Poland (1772).

@ Samples:

(Feb 1777) [49: p.407, 409-410; Doc.# 257]
< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; ~ Francis I (+1765), Duke of Lorraine [1729-1737]; Grand Duke of Tuscany 1737; Emperor of the Romans 1745 >
Nos Maria Theresia Diuina fauente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Lodomeriae, Galliciae, Bosniae, Seruiae, Cumaniae, et Bulgariae, Regina apostolica,
Archi-Dux Austriae,
Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae,
Magna Princeps Transyluaniae,
Marchio Morauiae,
Dux Brabantiae, Limburgiae, Lucemburgae, Geldriae, Wiirtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, et Gvastallae, Auschuiczy et Zatori,
Princeps Sueuiae,
Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Hannouiae, Kyburgi, Goritiae et Gradiscae,
Marchio Sacri Romani Impery, Burgouiae, Superioris, et Inferioris Lusatiae,
Comes Namurci,
Domina Marchiae Sclauonicae et Mechliniae,
Vidua Dux Lotharingiae, et Barri,
Magna Dux Hetruriae etc.

(Apr 1779) [48 : svezak II (1862); p.131] [28: p.263] < for Croatia >
Nos Maria Theresia, Divina favente clementia Romanorum Imperatrix Vidua,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Lodomeriae, Galliciae, Bosniae, Serviae, Cumaniae et Bulgariae Regina Apostolica,
Archi-Dux Austriae,
Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae et Carnioliae,
Magna Princeps Transylvaniae,
Marchio Moraviae,
Dux Brabanthiae, Limburgiae, Geldriae, Virtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Auschvitzi et Zatori,
Princeps Sveviae,
Comes Habsburgi, Flandriae Tyrolis, Hannoviae, Kyburgi, Goritiae et Gradiskae,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae,
Comes Namurci,
Domina Marchiae Sclavoniae et Mechliniae,
Vidua Dux Lotharingiae et Barri,
Magna Dux Hetruriae etc. etc.

(Apr 1780) [47: p.66; Doc.# 56]
Nos Maria Theresia Divina favente clementia Romanorum Imperatrix vidua,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Bosniae, Serviae, Cumaniae, et Bulgariae Regina Apostolica,
Archi Dux Austriae,
Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae,
Magna Princeps Transylvaniae,
Marchio Moraviae,
Dux Brabantiae, Limburgiae, Lucemburgae, Geldriae ac Würtembergae, superioris, et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Guastallae, Aschvitzii, et Zatori,
Princeps Sueviae,
Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kyburgi, Goritiae, et Gradiscae,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae,
Comes Namurci;
Domina Marchiae, Sclavoniae, et Mechliniae;
Vidua Dux Lotharingiae et Barri,
Magna Dux Hetruriae etc.


--- 1780-1804

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Rama, Serbia, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria,
Duke of Burgundy, Lorraine, Styria, Carinthia, Carniola,
Grand Duke of Tuscany;
Grand Prince of Transylvania,
Margrave of Moravia,
Duke of Brabant, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Milan, Mantua, Parma, Piacenza, Guastalla, Calabria, Bar, Montferrat, Cieszyn, Oswiecin & Zator;
Prince of Swabia, Charleville;
Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Hainaut, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, the Upper and Lower Lusatia, Pont-?-Mousson, Nomeny;
Count of Namur, Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein;
Lord of the Wendish Mark, Mechelen;

@ Added:

- [1780] Calabria, Montferrat, Charleville, Pont-?-Mousson, Nomeny, Cieszyn, Falkenstein, Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm
The new version of the Hungarian title was introduced when Joseph II, the Head of the House of Lorraine and Count of Falkenstein, succeeded his mother Maria-Theresia, in Hungary, Austria, Bohemia and her other possessions (1780).

@ Samples:

(Dec 1781) [51: p.159; Doc.# II]
< Joseph (+1790), Emperor of the Romans 1765 (Joseph II); King of Hungary & Bohemia 1780; Archduke of Austria 1780; >
Nos Josephus secundus Divina Favente clementia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus,
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galitiæ, Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ, et Bulgariæ Rex Apostolicus,
Archidux Austriæ,
Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Styriæ, Carinthiæ, et Carnioliæ,
Magnus Dux Hetruriæ,
Magnus Princeps Transylvaniæ,
Marchio Moraviæ,
Dux Brabantiæ, Limburgi, Lucemburgi, et Geldriæ, Würtenbergæ, Superioris, et Inferioris Sylesiæ, Mediolani, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, et Guastallæ, Osveciniæ, et Zatoriæ, Calabriæ, Barri, Montisferrati, et Teschinæ,
Princeps Sueviæ, et Carolopolis,
Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Hannoniæ, Kyburgi, Goritiæ, et Gradiscæ,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviæ, Superioris et Inferioris Lusatiæ, Mussoponti, et Nomenei,
Comes Namurci, Provinciæ Valdemontis, Albimontis, Zutphaniæ, Sarverdæ, Salmæ, et Falkensteinii,
Dominus Marchiæ Slavonicæ, et Mechliniæ

(Mar 1791) [2: p.138]
< Leopold II / Peter-Leopold (+1792), Grand Duke of Tuscany [1765-1790]; Emperor of the Romans 1790; Archduke of Austria 1790; King of Hungary & Bohemia 1790 >
Nos Leopoldus Secundus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus;
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Gallitiæ, Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus,
archi-dux Austriæ,
dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ,
magnus dux Hetruriæ,
magnus princeps Transylvaniæ,
marchio Moraviæ,
dux Brabantiæ, Limburgi, Lucemburgi et Geldriæ,
Wurtemburgæ, superioris et inferioris Silesiæ, Mediolani, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, Guastallæ,
Osveciniæ et Zatoriæ, Calabriæ, Barri, Montis Ferrati et Teschinæ,
princeps Sveviæ, et Carolopolis,
comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis, Hannoniæ, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio sacri Romani Imperii, Burgoviæ, superioris et inferioris Lusatiæ, Mussoponti et Nomenei,
comes Namurci, Provinciæ, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniæ, Sarverdæ, Salmæ et Falkenstenii,
dominus Marchiæ Sclavonicæ et Mechliniæ etc

(1792) [2: p.230]
< Francis (+1792), Emperor of the Romans (Francis II) [1792-1806]; Archduke of Austria 1792; King of Hungary & Bohemia 1792; Emperor of Austria 1804 (Francis I) >
Nos Franciscus divina favente clementia Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus,
archi-dux Austriæ,
dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ,
magnus dux Hetruriæ,
magnus princeps Transylvaniæ,
marchio Moraviæ,
dux Brabantiæ, Limburgi, Lucemburgi et Geldriæ,
Wurtemburgæ, superioris et inferioris Silesiæ, Mediolani, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, Guastallæ,
Osveciniæ et Zatoriæ, Calabriæ, Barri, Montis Ferrati et Teschinæ,
princeps Sveviæ, et Carolopolis,
comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis, Hannoniæ, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio sacri Romani imperii, Burgoviæ, superioris et inferioris Lusatiæ, Mussoponti et Nomenei,
comes Namurci, Provinciæ, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniæ, Sarverdæ, Salmæ et Falkenstenii,
dominus Marchiæ Sclavonicæ et Mechliniæ etc.

(Oct 1802) [2: p.276]
Nos Franciscus Secundus divina favente clementia electus Romanorum imperator, semper augustus;
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus,
archi-dux Austriæ,
dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ,
magnus dux Hetruriæ,
magnus princeps Transylvaniæ,
marchio Moraviæ,
dux Brabantiæ, Limburgi, Lucemburgi et Geldriæ,
Wurtemburgæ, superioris et inferioris Silesiæ, Mediolani, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, Guastallæ,
Osveciniæ et Zatoriæ, Calabriæ, Barri, Montis Ferrati et Teschinæ,
princeps Sveviæ, et Carolopolis,
comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis, Hannoniæ, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio sacri Romani Imperii, Burgoviæ, superioris et inferioris Lusatiæ, Mussoponti et Nomenei,
comes Namurci, Provinciæ, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniæ, Sarverdæ, Salmæ et Falkenstenii,
dominus Marchiæ Sclavonicæ et Mechliniæ etc.


--- 1804-1806 ( Francis [ II as Roman Emperor ] )

Emperor of Austria;
King of Jerusalem, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Rama, Serbia, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Lorraine, Venice, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola;
Grand Prince of Transylvania;
Margrave of Moravia;
Duke of Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin & Zator, Cieszyn, Friaul, Zara;
Prince of Swabia, Eichstädt, Passau, Trent, Brixen, Berchtoldsgaden, Lindau,
Count of Habsburg, Tyrol, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Margrave of Burgau, the Upper & Lower Lusatia;
Landgrave in Breisgau, in the Ortenau, Nellenburg;
Count of Montfort, Hohenems, the Upper & Lower Hohenberg, Bregenz, Sonnenberg,
Rothenfels, Blumeneck, Hofen;
Lord of the Wendish Mark, Padua, Verona, Vicenza;

@ Replaced: Austria 1804-1806

@ Added:

- Jerusalem,

@ Samples:

(Nov 1805) [2: p.314]
< Francis (+1792), Emperor of the Romans (Francis II) [1792-1806]; Archduke of Austria 1792; King of Hungary & Bohemia 1792; Emperor of Austria 1804 (Francis I) >
Nos Franciscus Secundus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus;
hæreditarius Austriæ imperator;
Germaniæ, Hierosolimæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus;
archi-dux Austriæ;
dux Lotharingiæ, Venetiarum, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ;
magnus princeps Transylvaniæ;
marchio Moraviæ;
dux Wurtemburgæ, superioris et inferioris Silesiæ, Parmæ, Placentiæ, Guastallæ,
Osveciniæ et Zatoriæ, Teschinæ, Forojulii et Jaderæ;
princeps Sveviæ, Quercopolis, Passaviæ, Tridenti et Brixinæ, Berchtoldgadenæ et Lindaugiæ;
comes Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio Burgoviæ, superioris et inferioris Lusatiæ;
landgravius Brisgoviæ, Ortenaviæ et Nellenburgi;
comes Monteforti et Alta Amisiæ, superioris et inferioris Hohenbergæ, Brigantii, Sonnenbergæ, Rothenfelssi, Blumenekii, et Hovenæ;
dominus Marchiæ Sclavonicæ, Patavii, Veronæ, Vincentiæ etc. etc. etc.


--- 1806-1836

Emperor of Austria,
King of Jerusalem, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;
Archduke of Austria;
Duke of Lorraine, Salzburg, of Würzburg & in Franconia, of Styria, Carinthia, Carniola,
Grand Duke of Crakow;
Grand Prince of Transylvania;
Margrave of Moravia,
Duke of Sandomierz, Mazovia, Lublin, the Upper & Lower Silesia, Oswiecin & Zator, Cieszyn, Friaul;
Prince of Berchtoldsgaden, Mergentheim;
Count of Habsburg, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Margrave of the Upper & Lower Lusatia & in Istria;
Lord of the Lands of Wolyn, Podlachia, Brzesz, Triest, Freudenthal, Eulenberg, the Wendish Mark;

@ Added: see Austria 1806-1836

@ Removed: see Austria 1806-1836

@ Samples:

(Dec 1807) [2: p.332]
< Francis (+1792), Emperor of the Romans (Francis II) [1792-1806]; Archduke of Austria 1792; King of Hungary & Bohemia 1792; Emperor of Austria 1804 (Francis I) >
Nos Franciscus Primus divina favente clementia Austriæ imperator;
Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, et Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus;
archi-dux Austriæ;
Lotharingiæ, Salisburgi, Virceburgi et in Franconia dux;
dux Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ;
magnus dux Cracoviæ;
magnus princeps Transylvaniæ;
marchio Moraviæ;
dux Sandomiriæ, Massoviæ, Lublini, superioris et inferioris Silesiæ, Osveciniæ et Zatoriæ, Teschinæ, Foro-Julii, etc;
princeps Berchtoldgadenæ et Mergentheimii;
comes Habsburgi, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio superioris et inferioris Lusatiæ, nec non Istriæ;
dominus terrarum Vollhyniæ, Podlachiæ, et Beresti, Tergesti, in Freudenthal, Eulenberg, et Marchiæ Sclavonicæ etc. etc.

(May 1812) [2: p.416]
Nos Franciscus Primus divina favente clementia Austriæ imperator;
Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, et Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus;
archi-dux Austriæ;
Lotharingiæ, Salisburgi, Virceburgi et in Franconia dux;
dux Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ;
magnus dux Cracoviæ;
magnus princeps Transylvaniæ;
marchio Moraviæ;
dux Sandomiriæ, Massoviæ, Lublini, superioris et inferioris Silesiæ, Osveciniæ et Zatoriæ, Teschinæ, Foro-Julii, etc;
princeps Berchtoldgadenæ et Mergentheimii;
comes Habsburgi, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio superioris et inferioris Lusatiæ, nec non Istriæ;
dominus terrarum Vollhyniæ, Podlachiæ, et Beresti, Tergesti, in Freudenthal, Eulenberg, et Marchiæ Sclavonicæ etc.

(Aug 1827) [2: p.430]
Nos Franciscus Primus divina favente clementia Austriæ imperator;
Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Galliciæ, et Lodomeriæ, Ramæ, Serviæ, Cumaniæ et Bulgariæ rex apostolicus;
archi-dux Austriæ;
Lotharingiæ, Salisburgi, Virceburgi et in Franconia dux;
dux Styriæ, Carinthiæ et Carnioliæ;
magnus dux Cracoviæ;
magnus princeps Transylvaniæ;
marchio Moraviæ;
dux Sandomiriæ, Massoviæ, Lublini, superioris et inferioris Silesiæ, Osveciniæ et Zatoriæ, Teschinæ, Foro-Julii, etc;
princeps Berchtoldgaden et Mergentheimii;
comes Habsburgi, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ,
marchio superioris et inferioris Lusatiæ, nec non Istriæ;
dominus terrarum Vollhyniæ, Podlachiæ, et Beresti, Tergesti, in Freudenthal, Eulenberg, et Marchiæ Sclavonicæ etc.

(1836) [3: p.3]
< Ferdinand (+1875), Emperor of Austria (Ferdinand I) & King of Hungary (Ferdinand V) [1835-1848] >
Mi Elsö Ferdinand Isten Kegyelméböl Ausztriai Császár,
Jerusalemi, s Magyar Országnak e néven ötödik, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Galiczia és Lodoméria, Ráma, Szerbia, Kun és Bolgár Országok Apostoli Királya,
Ausztriai Fö-Herczeg;
Lotharingai, Szalczburg, Vurczburg és Frankonia Herczeg;
Stájer, Karinthia és Karniolia Herczege;
Krakoi Nagy-Herczeg;
Erdély Nagy-Fejedelme;
Morva Ország Markgrófja;
Szandomiria, Massovia, Lublin, Felsö- és Alsó Slézia, Oszveczinia és Zátoria, Teschen és Friól sat. Herczege;
Habsburg, Kyburg, Görcz és Gradiska Grófja;
Felsö- és Alsó Lazáczia, ugy Isztria Mark-Grófja;
Vollhinia, Podlachia és Brzest, Trieszt, Freudenthal, Eulenberg és a Szláv Mark-Grófság Foldjeinek ura sat.


--- 1836-1849

Emperor of Austria,
King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Rama, Serbia, Cumania, Bulgaria, Lombardia & Venecia, Illyria, Jerusalem;
Archduke of Austria;
Grand Duke of Tuscany;
Duke of Lorraine, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola;
Grand Prince of Transylvania;
Margrave of Moravia;
Duke of the Upper & Lower Silesia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin & Zator, Cieszyn, Frioul, Ragusa, Zara;
Count of Habsburg, Tyrol, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Prince of Trent, Brixen;
Margrave of the Upper & Lower Lusatia, in Istria;
Count of Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg;
Lord of Triest, Cattaro, the Wendish Mark;

@ Added: see Austria 1836-1849

@ Removed: see Austria 1836-1849

(1840) [3: p.83]
< Ferdinand (+1875), Emperor of Austria (Ferdinand I) & King of Hungary (Ferdinand V) [1835-1848] >
Mi Elsö Ferdinand Istennek Kedvezö Kegyelméböl Ausztriai Császár,
Magyar és Cseh Ország e néven ötödik, Dalmát, Horvát, Tót, Halics és Lodoméria, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár Országok Apostoli, úgy Lombardia, Velencze, Illyria, és Jeruzsálem sat. Királya;
Ausztria Föherczege;
Hetruria Nagyherczege;
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantán és Karniolia Herczege;
Erdélynek Nagy-Fejedelme;
Morvai Határgróf;
Fel- és Al-Slézia, Mutina, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvicinia és Zátoria, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára sat. Herczege;
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska Grófja;
Trient és Brixen sat. Fejedelme;
Fel- és Al-Lausitz és Istria Határgrófja;
Hoch-Ems, Valzirk, Bregent, Sonnenberg sat. Grófja;
Triest, Kattaro és a Szláv Határgrófság Ura sat.

(1844) [3: p.195]
Mi Elsö Ferdinand Istennek Kedvezö Kegyelméböl Ausztriai Császár;
Magyar és Cseh Ország e néven ötödik, Dalmát, Horvát, Tót, Galiczia és Lodoméria, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár Országok Apostoli, úgy Lombardia, Velencze, Illyria, és Jeruzsálem Királya sat.;
Ausztria Föherczege;
Hetruria Nagyherczege;
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantán és Karniolia Herczege;
Erdélynek Nagy-Fejedelme;
Morvai Határgróf;
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvicinia és Zátoria, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára sat. Herczege;
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska Grófja;
Trient és Brixen sat. Fejedelme;
Fel- és Al-Lausitz és Istria Határgrófja;
Hoch-Ems, Valzirk, Bregent, Sonnenberg sat. Grófja;
Triest, Kattaro és a Szláv Határgrófság Ura sat.

(Dec 1848) [52: kötet II; p.366]
< Francis-Joseph I (+1916), Emperor of Austria & King of Hungary 1848 >
Mi elsõ Ferencz József, isten kedvezõ kegyelmébõl Ausztriai császár,
Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Lodomér, Ráma, Szerb, Kun- és Bolgár-országok apostoli, úgy Lombardia, Velencze, Illíria, Jeruzsálem stb. királya;
Ausztria fõherczege;
Toscana nagyherczege;
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán és Krajna herczege;
Erdély nagyfejedelme;
Morvai õrgróf;
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacen za, Guastalla, Osvieczim és Zátor, Teschen, Friaul, Raguza és Zára stb. herczege;
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görz és Gradiska grófja;
Trient és Brixen fejedelme;
Fel- és Al-Luzsicza s Istria õrgrófja;
Hohenembs, Feldkirch, Bregencz, Sonnenberg stb. grófja;
Triest, Cattaro és a Szláv õrgrófság ura stb.


--- 1849-1866 ( Francis-Joseph I )

@ Added:

- Crakow
The annexation of the Free City of Crakow (1846).

- the Bukowina
The creation of the Crown Land of the Bukowina (1849).

@ Samples [Auxiliary]:

(Oct 1860) [53: kõtet II (1866); p.12; Doc.# 4]
< Francis-Joseph I (+1916), Emperor of Austria & King of Hungary 1848 >
Mi Elsó Ferencz József Isten kegyelmébol ausztriai csaszár,
Magyar- és Csehország, Lombárdia és Velencze, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia, Lodomeria és Illyria s Jeruzsálem királya stb.;
Ausztria föherczege;
Toscana és Krakkó nagyherczege;
Lotharingia, Salzburg, Stajer, Karantán, Krajna és Bukovina herczege;
Erdély nagyfejedelme;
Morvaország órgrófja;
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvieczin és Zátor, Teschen, Friaul, Raguza és Zara herczege;
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görz és Gradiska herczegitett grófja;
Trient és Brixen fejedelme;
Fel- és Al-Lausitz, és Istria örgrófja;
Hohenembs, Feldkireh, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja;
Triest, Cattaró és a szláv õrgrófság ura; a
Szerbvajdaság nagyvajdája stb.--- 1866-1918

Emperor of Austria,
King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Rama, Serbia, Cumania, Bulgaria, Illyria, Jerusalem;
Archduke of Austria;
Grand Duke of Tuscany, Crakow;
Duke of Lorraine, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola, the Bukowina;
Grand Prince of Transylvania;
Margrave of Moravia;
Duke of the Upper & Lower Silesia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin & Zator,
Cieszyn, Frioul, Ragusa, Zara;
Count of Habsburg, Tyrol, Kyburg, Gorizia, Gradisca;
Prince of Trent, Brixen;
Margrave of the Upper & Lower Lusatia, in Istria;
Count of Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg;
Lord of Triest, Cattaro, the Wendish Mark;

@ Removed:

- [1866] Lombardia & Venice
Austria lost Lombardy (1859) and Venice to Italy (1866).

@ Samples:

(July 1867) [3: p.325]
< Francis-Joseph I (+1916), Emperor of Austria & King of Hungary 1848 >
Mi Elsö Ferencz József Isten Kedvezö kegyelméböl Ausztriai Császár,
Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya,
Ausztria föherczege,
Toscana és Krakó nagyherczege,
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina herczege,
Erdély nagyfejedelme,
Morvai örgróf,
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Osvieczim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. herczege,
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska grófja,
Trient és Brixen fejedelme,
Fel- és Al-Luzsicza s Istria örgrófja,
Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja,
Triest, Kattaro és a Szláv örgrófság ura stb.

(1899) [56: p.425; Doc.# 6]
Mi Elsö Ferencz József Isten kedvezö Kegyelméböl Ausztriai Császár,
Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya;
Ausztria Föherczege;
Toscana és Krakó Nagyherczege;
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina Herczege;
Erdély Nagyfejedelme;
Morvai Örgróf,
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Osvieczim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. Herczege;
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska Grófja,
Trient és Brixen Fejedelme;
Fel- és Al-Luzsicza s Istria Örgrófja;
Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. Grófja;
Triest, Kattaro és A Szláv Örgrófság Ura stb.

(Dec 1916) [35: kötet XXIII (1917); p.366; Doc.# 1380]
< Charles (+1922), Emperor of Austria (Charles I) & King of Hungary (Charles IV) [1916-1918] >
Mi I. Károly Isten kegyelmébõl Ausztriai császár,
Magyarország e néven IV., Apostoli Királya,
Cseh-, Dalmát-, Horvát-Szlavonországok, Galicia, Lodoméria, Ráma, Szerb-, Kún- és Bolgárországok, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. királya,
Ausztria fõhercege,
Toscana és Krakó nagyhercege,
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina hercege,
Erdély nagyfejedelme,
Morvai õrgróf,
Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Osviecim és Zátor, Teschen, Friaul, Raguza és Zára stb. hercege,
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görc és Gradiska grófja,
Trient és Brixen fejedelme,
Fel- és Al-Luzsica s Istria õrgrófja,
Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja,
Triest, Kattaro és a Szláv õrgrófság ura stb.


Croatia

@ Samples:

(1069) [15: pars 1; p.14; Doc.# VII]
ego cresimirus diuina gratia largiente chroatie atque dalmatie iura gubernans

(July 1071) [15: pars 1; p.15-16; Doc.# VIII]
Ego Crasimir Rex Dalmatinorum et Croatorum

(Oct 1076) [15: pars 1; p.16; Doc.# IX]
< Zwonimir (+1089), King of Croatia >
Ego Demetrius, qui et Svinimir nuncupor, Dei gratia Croatiae Dalmatiaeque Dux

(1076) [5: kötet 6; p.45; Doc.# 24], [15: pars 1; p.19; Doc.# XII]
Ego quidem Svinimir Chroatorum atque Dalmatinorum Rex

(1084) [5: kötet 6; p.63; Doc.# 28]
Ego Svinimir nutu Dei Chroatorum et Dalmatinorum Rex

(1102) [15: pars 1; p.23; Doc.# XVII]
< Koloman (+1116), King of Hungary, of Croatia >
Ego Colomannus dei gratia rex Hungarie, Croatie atque Dalmatie

(May 1108) [15: pars 1; p.26; Doc.# XX]
Ego Colomanus Rex Vngariae, Croatiae atque Dalmatiae

(1111) [15: pars 1; p.27; Doc.# XXI]
Ego Colomanus dei gratia Rex Hungarie,
per miseracordiam dei potitus Regno Dalmatie atque Croatie

(1124) [15: pars 1; p.29; Doc.# XXIII]
< Stephen (+1131), King of Hungary (Stephen II) & Croatia >
Ego Stephanus Colomani filius, Rex Hungariae, Croatiae atque Dalmatiae

(May 1143) [15: pars 1; p.29; Doc.# XXIV]
< Géza (+1162), King of Hungary (Géza II) & Croatia 1141 >
Ego Geysa Rex Hungariae, Croatiae atque Dalmatiae

(1169) [15: pars 1; p.31; Doc.# XXVI]
< Stephen (+1172), King of Hungary (Stephen III) & Croatia 1162 >
Ego Stephanus Rex Hungarie, Croacie atque Dalmacie

(1198) [15: pars 1; p.36; Doc.# XXXI]
< Andrew (+1235), Duke of Croatia; King of Hungary (Andrew II) & Croatia 1205 >
Ego Andreas, tertii Belae Regis filius,
Dei gratia Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Chulmaeque Dux

(1200) [15: pars 1; p.38; Doc.# XXXIV]
Ego Andreas, Dei gratia Dalmatiae, Croatiae, Chulmiaeque Dux

(Aug 1226) [15: pars 1; p.52; Doc.# XLIII]
< Koloman (+1241), Duke of Croatia 1208, of Slavonia; King of Galicia [1214-1219; 1219-1221] >
nos Colomanus, Dei gratia Ruthenorum Rex, et
largitate gloriosi patris nostris Andree Hungarorum Regis,
Dux Dalmatie atque Croatie

(July 1308) [17: tome 2; p.351; Doc.# XXIX]
Hurosius D.G. Dalmati?, Croaci?, Diocli?, Servi?, ac Rasi? rex, et
dominus totius maritim? regionis

Appendix 1. Slavonia

@ Samples:

(1232) [15: pars 1; p.57; Doc.# XLVI]
< Koloman (+1241), Duke of Croatia 1208, Slavonia; King of Galicia [1214-1219; 1219-1221] >
Colomanus, Dei gratia rex Ruthenorum et
dux totius Sclavoniae

(1240) [15: pars 1; p.60; Doc.# L]
Colomanus dei gracia rex Ruthenorum et
dux tocius Sclauoniae

(July 1350) [15: pars 1; p.118; Doc.# XCI] [19: kötet II; p.390; Doc.# 318]
< Stephen (+1354), Duke of Slavonia; a son of King Charles I of Hungary >
Stephanus, dei gracia tocius Sclauonie, Croatie & Dalmacie Dux

(May 1354) [15: pars 1; p.124; Doc.# XCIV]
Nos Stephanus, Dei gratia totius Sclavoniae, Croatiae et Dalmatie Dux

(Apr 1371) [9: svezak 14; p.320; Doc.# 238]
< Charles "the Short" (+1386), Duke of Slavonia, of Durazzo; King of Naples (Charles III) 1381, of Hungary 1385 (Charles (II) >
Nos Karolus Duracii et Sclauonie dux

(Aug 1371) [9: svezak 14; p.364; Doc.# 273]
Nos Karolus Duracy et regni Sclauonie dux

(May 1372) [9: svezak 14; p.416; Doc.# 307]
Karolus de Duracio regni Sclauonie dux